سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

جدول (3-1) متغیرهای مورد بهره گیری در پرسشنامه و منابع آن‌ها 93

جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش…………. 95

جدول (4-1) توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت…………… 99

جدول (4-2) توزیع فراوانی درصد پاسخگویان بر اساس سن….. 100

جدول (4-3) توزیع پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی……… 101

جدول( 4-4) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………… 102

جدول (4-5) ماتریس همبستگی ضرایب………………….. 107

جدول(4-6) آزمون فرضیه های پژوهش………………….. 108

جدول (4-7) بارهای عاملی سازه‌های پژوهش……………… 114

جدول (4-8) شاخص‌های برازش مدل مورد نظر……………… 117

 

 

 

 

شکل(1-1) مدل میانجی کامل ارزش ویژه مبتنی بر مصرف‌کننده.. 8

شکل(1-2) مدل دهدشتی شاهرخ……………………….. 9

شکل(3-1) مدل مفهومی پژوهش……………………….. 10

شکل (2-1) هرم ارزش ویژه برند مشتری‌محور……………. 30

شکل(2-2) مدل ارزش ویژه برند «آکر»…………………. 31

شکل(2-3) الگوی «بردی» و «کرونین»…………………. 37

شکل (2-4) مدل «هاوکینز» ………………………….. 57

شکل(2-5) آگاهی از برند «آکر»…………………….. 61

شکل(2-6) مدلRFO ……………………………….. 74

شکل(2-7)نمودار چهار حالت وفاداری دیک و باسو………… 77

شکل(2-8)مدل فقیهی پور…………………………… 80

شکل(2-9)مدل رحیم نیا و فاطمی…………………….. 81

شکل(2-10)مدل مفهومی  اسدااله…………………….. 82

شکل(2-11) مدل مفهومی «گیلانی‌نیا»………………….. 84

شکل(2-12)مدل جستی و زنجین……………………….. 86

شکل(2-13)مدل «بیل» و «مارتینز»…………………… 87

شکل (2-14) مدل «هسو» و همکاران…………………… 88

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل(2-15) مدل «یاسین»…………………………… 89

شکل(2-16) مدل «سبحانی» و «عثمان»…………………. 89

شکل(4-2) طراحی مدل مفهومی پژوهش با بهره گیری از نرم‌افزار لیزرل 115

شکل (4-3) مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد…… 116

شکل (4-4) مدل پژوهش در حالت(t-value)…………………. 116

شکل (4-1 ) طراحی فرضیه‌ی اصلی اول پژوهش با بهره گیری از نرم‌افزار لیزرل   115

 

 

نمودار (4-1) توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت…………. 99

نمودار (4-2) توزیع پاسخگویان بر اساس سن……………. 100

نمودار (4-3) توزیع پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی……. 101

نمودار (4-4) توزیع متغیر کیفیت فیزیکی……………… 103

نمودار (4-5) توزیع متغیر رفتار کارکنان…………….. 103

نمودار (4-6) توزیع متغیر خودپنداری ایده……………. 104

نمودار (4-7) توزیع متغیر هویت برند……………….. 104

نمودار (4-8) توزیع متغیر آگاهی از برند…………….. 105

نمودار (4-9) توزیع متغیر تناسب سبک زندگی…………… 105

نمودار (4-10) توزیع متغیر رضایت مصرف‌کننده………….. 106

نمودار (4-11) توزیع متغیر وفاداری به برند………….. 106

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

  1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
  2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
  6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand