سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده……………………………………. ز

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ………………………………. 2

1-2-  اظهار مسئله …………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………….. 5

1-4- اهداف پژوهش………………………….. 6

1-5- سوالات اصلی پژوهش ……………………… 6

1-6- فرضیه های پژوهش………………………. 6

1-7-  متغیرهای پژوهش و تعاریف آن ها…………. 7

1-8- قلمرو پژوهش………………………….. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 بخش اول: کانال توزیع…………………… 9

2-1-1 مقدمه………………………………. 9

2-1-2- مفهوم فروش و بازاریابی……………… 10

2-1-3 : آمیخته بازاریابی………………….. 11

2-1-3-1 : تعیین بازار هدف…………………. 11

2-1-3-2 : محصول…………………………… 11

2-1-3 -2-1 : کیفیت………………………… 12

2-1-3 -2-2 : طرح محصول…………………….. 12

2-1-3 -2 -3: ویژگی ها…………………….. 13

2-1-3 -2 -4: نام تجاری ……………………. 13

2-1-3 -2 -5:  بسته بندی…………………… 13

2-1-3 -2 -6 : اندازه………………………. 14

2-1-3 -2 -7 : خدمات……………………….. 14

2-1-3 -2 -8: تضمین نامه:…………………… 15

2-1-3 -3: ارتقاء :………………………… 15

2-1-3 -3 –1 : ارتقاء فروش………………….. 15

2-1-3 -3 -2 : تبلیغات……………………… 16

2-1-3 -3 – 3 : فروش شخصی…………………… 18

2-1-3 -3 – 4 : روابط عمومی ………………… 18

2-1-3 -3 – 5 : بازاریابی مستقیم…………….. 18

2-1-3 -3 – 6 : عوامل مؤثر بر ترکیب ترفیع……. 19

2-1-3 -3 – 7 : انتخاب یک روش ارتقایی ……….. 19

2-1-3 -4 : قیمت…………………………… 19

2-1-4 : توزیع…………………………… 20

2-1-5: کانال توزیع……………………….. 21

2-1-4 -1 : وظیفه کانال توزیع………………. 22

2-1-4-2 : تضاد کانال……………………… 23

2-1-4 -3 : کانالهای اصلی توزیع…………….. 23

2-1-4 -3 -1 : کانالهای توزیع در پخش کالاها…… 23

2-1-5 : واسطه های بازاریابی……………….. 26

2-1-5 -1: چرا از واسطه ها بهره گیری می کنیم؟….. 26

2-1-5 -2 : طبقه بندی واسطه ها……………… 28

2-1-5 -2-1 : خرده فروشی ها………………… 28

2-1-5 -2-1-1 : انواع خرده فروشی…………….. 29

2-1-5-1-1 -2 : خرده فروشی غیر فروشگاهی………. 34

2-1-5 -2-1 -2 : آینده خرده فروشی……………. 36

2-1-5-2-2 : عمده فروشی…………………….. 36

2-1-5-2-2-1 -1 : عمده فروشان تجاری………….. 38

2-1-5 -2-2- 1 -2 : دلالان و کارگزاران ………… 39

2-2-3 -2-2- 1 -3 : دفاتر و شعبات فروش تولید کنندگان……………………………………….. 41

2-1-5 -2-2- 2 -2 : طریقه عمده فروشی………….. 41

2-1-6  : سازمان کانال……………………. 41

2-1-6 -1 : سیستم های بازاریابی عمودی………. 41

2-1-6 -2 : انواع سیستم های بازاریابی عمودی….. 41

2-1-6-2- 1 : سیستم بازاریابی عمودی و مشارکتی… 42

2-1-6-2- 2 : سیستم بازاریابی عمودی قراردادی…. 42

2-1-6-2-2- 1 : زنجیره های داوطلبانه به سرپرستی عمده فروش……………………………….. 42

2-1-6-2-2- 2 : تعاونی های خرده فروشی………… 42

2-1-6-2-2- 3 : سازمانهای امتیازی (نمایندگی ها) 42

2-1-6-2-3 : سیستم بازاریابی عمودی اداری…….. 43

2-1-6-2-3 : سیستم بازاریابی افقی………….. 43

2-1-7 : طرح کانال توزیع…………………… 44

2-1-7-1 : مطالعه نیازهای خدماتی مصرف کننده…… 44

2-1-7-2: تعیین اهداف محدودیت های کانال……… 45

2-1-7-3: تجزیه و تحلیل وظایف کانال…………. 46

2-1-7-4: شناسایی گزینه های اصلی……………. 47

2-1-7-4-1 : انواع واسطه ها…………………. 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-7-4-2 : تعداد  واسطه ها ( قدرت و پوشش توزیع) 47

2-1-7-4-3 : مسئولیت اعضای کانال ( واسطه ها)…. 49

2-1-7-5 : ارزیابی گزینه های اصلی کانال توزیع… 49

2-1-7-5-1 : معیارهای اقتصادی……………….. 49

2-1-7-5-2 : معیارهای نظارت و کنترل…………. 50

2-1-7-5-3 : معیارهای تطبیقی……………….. 51

2-1-7-6 : انتخاب کانال……………………. 51

2-1-8 : مدیریت کانال توزیع……………….. 51

2-1-8-1 : انتخاب اعضای کانال ( واسطه ها)……. 52

2-1-8-2 : نحوه ایجاد انگیزه در اعضای کانال توزیع 53

2-1-8-3 : ارزیابی اعضای کانال……………… 54

2-1-9-1 : توزیع فیزیکی……………………. 55

2-1-9-2 : ماهیت توزیع فیزیکی………………. 55

2-1-9-3 : هدف توزیع فیزیکی………………… 56

2-1-9-3-1 : سفارش کالا……………………… 56

2-1-9-3-2- انبارداری………………………. 57

2-1-9-3-3 : سطح موجودی جنسی………………… 58

2-1-9-3-4: حمل و نقل کالا…………………… 58

2-1-9-4- مسئولیت سازمانی توزیع فیزیکی کالا…… 59

2-1-9-5  : جریانات توزیع………………….. 60

2-1-9-6  : معضلات و نارساییهای شبکه توزیع……. 60

2-2 بخش دوم: قیمت………………………… 60

2-2-1- قیمت و ابعاد آمیخته بازاریابی قیمت…… 60

2-2-2- تعریف قیمت‌گذاری‌……………………. 61

2-2-3- اهداف قیمت گذاری…………………… 63

2-2-4- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری…………….. 64

2-3 بخش سوم: پیشینه پژوهش…………………. 65

2-3-1 تحقیقات داخلی و خارجی ………………. 65

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………… 69

3-2- فرآیند اجرای پژوهش ………………….. 69

3- 3- روش پژوهش………………………….. 69

3-4- جامعه آماری…………………………. 70

3-5 – روش جمع آوری اطلاعات پژوهش……………. 70

3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات … 70

3-6-1- تحلیل واریانس …………………….. 71

3-6-2- آزمون کروسکال والیس ……………….. 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………. 73

4 ـ 2- آزمون فرضیه های پژوهش ……………… 73

4-2-1- آزمون فرضیه اول……………………. 73

4-2-2- آزمون فرضیه دوم……………………. 75

4-2-2- آزمون فرضیه سوم……………………. 77

4-2-2- آزمون فرضیه چهارم………………….. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………. 83

5-2- نتایج آزمون فرضیه ها…………………. 83

5-3- پیشنهادهای پژوهش بر اساس آزمون فرضیه ها… 84

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………… 84

5-5- محدودیت های پژوهش……………………. 84

منابع ومآخذ……………………………… 85

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

  1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟