سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

: کیفیت[1] :

کیفیت: عبارتست از درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد. فیلیپ کرازبی[2] بیانگذار رابرد صفر مطلق (بدون نقض) کیفیت را تطابق با خواسته ها و عدم کیفیت را عدم تطابق با خواسته معرفی می کند. فیلیپ کاتلر معتقد می باشد؛ کیفیت کالا و توانایی و قابلیتهای کالا را در انجام وظایف محوله نشان می دهد و ویژگیهای نظیر دوام؛ قابلیت اعتماد؛ دقت؛ سهولت بهره گیری؛ تعمیر پذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در بر می گیرد. تولید کننده بایستی پیش از تولید یک کالا؛ یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند و این سطح کیفی بایستی بتواند از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع کند. (حیدرزاده؛ 1381؛ 55).

در قضاوت در مورد کیفیت خود کالا عوامل متعددی ممکن می باشد مورد توجه قرار گیرد. ( شکل 2-1)

بادوامی                                                                                               عملکرد

 

 

طراحی و سبک کالا                                                                                  نام و نشان شرکت

شکل 2-1 : عوامل مورد توجه در کیفیت محصول

2-1-3 -2-2 : طرح محصول :

طرح محصول؛ بر عکس سبک؛ چیزی بیش از ظاهر آن می باشد و موضوع به عمق و قلب محصول کشیده می گردد. در واقع روش دیگری برای افزودن ارزش مورد نظر مشتری؛ عبارتست از فرق محصول.

شرکتها در قبال طرح های عالی و چشمگیر محصولات خود شهرت کسب می کنند ( کاتلر و آرمسترانگ؛ 1379 ، 375 ).

2-1-3 -2 -3: ویژگی ها[3]:

ویژگی ها به عنوان ابزار یا وسایل رقابتی به حساب می آیند که محصولات شرکتها را از محصولات شرکتهای رقیب متمایز می نمایند.

امکان دارد محصول معینی با ویژگیهای گوناگون به بازار عرضه گردد. نخستین تولید کننده ای که ویژگی  مورد نیاز و ارزشمند تازه ای معرفی می نماید؛ مؤثر ترین امکان رقابت را در اختیار خواهد داشت.

2-1-3 -2 -4: نام تجاری :

مارک تجاری عبارت می باشد از یک نام، واژه، نشان، علامت، طرح، یا ترکیبی از آنها که به مقصود شناسایی محصول یا خدمت یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به کار می رود و آنها را از سایر رقبا متمایز می کند. ( منبع پیشین ، 352 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مارک تجاری از سوی مصرف کنندگان به عنوان بخش مهمی از محصول تلقی می گردد. بهترین مارک های تجاری نوعی ضمانت نامه برای کیفیت محصول هستند.

می تواند هزینه های تولید را کاهش می دهد                                                عملکرد محصول را بهبود بخشد

[1]. Quality

[2]. Philip Krazby

[3]. Features

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

  1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟