سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول 2-1: ابزار ارتقاء……………………. 15

جدول 2 – 2 : مزایا و معایب مهمترین رسانه های تبلیغاتی   17

جدول 2-3 : راههای مختلف طبقه بندی فروشگاههای خرده فروشی 30

جدول 2-4 : انواع سازمانهای خرده فروشی………. 34

جدول 2- 5 : منابع ایجاد تعارض در کانالهای توزیع 54

جدول شماره 2- 6: ویژگی های روش های اصلی حمل و نقل 58

جدول 2- 7 : درجه بندی روشهای حمل و نقل …….. 59

جدول 4-1) آزمون برابری واریانس برای فرضیه اول.. 73

جدول 4- 2: آزمون آنوا برای فرضیه اول……….. 74

جدول 4-3: آزمون مقایسه میانگین ها برای آزمون اول 74

جدول 4-4: آزمون برابری واریانس برای فرضیه دوم.. 76

جدول 4-5: آزمون کای دو تفاوت قیمت دوغ در سه کانال توزیع 76

جدول 4-6: میانگین رتبه های گروه……………. 76

جدول 4-7: آزمون برابری واریانس ها برای فرضیه سوم 77

جدول 4-8: آزمون کای دو تفاوت قیمت شیر برای سه کانال توزیع   78

جدول 4-9: میانگین رتبه های گروه……………. 78

جدول 4-10: آزمون برابری واریانس ها برای فرضیه چهارم 79

جدول 4-11: آزمون کای دو تفاوت قیمت ماست برای سه کانال توزیع  80

جدول 4-12: میانگین رتبه های گروه…………… 80

 

 

 


فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار 4-1) نمودار تفاوت قیمت پنیر در کانال های توزیع   75

نمودار 4-2) تفاوت قیمت دوغ در کانال های توزیع.. 77

نمودار 4-3) تفاوت قیمت شیر در کانال های توزیع.. 79

نمودار 4-4) تفاوت قیمت ماست در کانال های توزیع. 81

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                               صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-1 : عوامل مورد توجه در کیفیت محصول……. 12

شکل 2-2 : ویژگیهای طرح را نشان می دهد………. 13

شکل 2-3 : ویژگیهای بسته بندی………………. 14

شکل 2-4 : ویژگیهای خدمات………………….. 14

شکل 2- 5: ارتباط بین فعالیتهای گوناگون پیشبرد فروش تولید کننده و فعالیتهای تجاری……………………………. 16

شکل 2 – 6 : اهمیت نسبی ابزارهای ارتقاء در بازار کالاهای مصرفی …………………………………………. 16

شکل 2 – 7 : ده فرمان تبلیغات………………… 17

شکل  2- 8 : رمز موفقیت در ارتباطات فروش…….. 18

شکل 2-9 : عوامل مؤثر بر ترکیب ترفیع………… 19

شکل 2 -10 : اندازه تأثیر بر مشتری…………… 19

شکل 2-11 : کانالهای توزیع بازار مصرف کننده….. 24

شکل 2-12 : کانالهای توزیع بازار صنعتی………. 25

شکل 2-13 : کانالهای توزیع بخش خدمات………… 25

شکل 2-14  : صرفه جوییهای ناشی از بهره گیری از واسطه های توزیع  27

شکل 2- 15: واسطه ، کارگزار برای مشتری و کارشناس فروش برای تولید کننده…………………………………… 28

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

  1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟