سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه :

امروزه کالاهایی که در مقایسه با کالاهای رقیب دارای ابعاد، اندازه، حجم کوچکتر و مناسب ترین طول و عرض بوده باشد، وظائف اساسی خود را انجام داده و موفق تر خواهد بود ( بلوریان تهرانی، 1378، 57).

2-1-3 -2 -7 : خدمات :

خدمات از ویژگی های خاص بر خوردار می باشد که آن را از دیگر کالاها متمایز می کند. پس بازاریابها هنگام طراحی برنامه های بازاریابی خود در بخش خدمات، بایستی به این ویژگی ها توجه داشته باشند. (شکل 2-4)

محسوس بودن                                         غیر قابل تفکیک بودن

متغیر بودن                                 ذخیره بودن

مالکیت                                قابلیت ارزیابی مشکلتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت                                      کانال های توزیع متفاوت


شکل 2-4 : ویژگیهای خدمات (عبدالوند، 1381، 24-21)

 

2-1-3 -2 -8: تضمین نامه:

ضمانت نامه تعهد کتبی می باشد که شرکت به مشتری می دهد. ضمانت نامه ها محدودند یا کامل.

2-1-3 -3: ارتقاء :

مقصود از ارتقاء فعالیتهایی می باشد که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش محصول اطلاعاتی خوب به خریدار بدهد و مشتریان را تشویق کند که محصول مزبور را بخرند.

ارتقاء شامل تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش و روابط عمومی می باشد.

 

ابزار ارتقاء: جدا کردن کامل روشهای ارتقاء از یکدیگر مشکل می باشد. به عنوان مثال شرکت در یک نمایشگاه، پیشبرد فروش به شمار می رود، اما بهره گیری از نیروی فروش که در نمایشگاه حضور داشته باشند و بازدید کنندگان صحبت کنند به عنوان فروش حضوری طبقه بندی می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

  1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟