سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش

موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم. مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آن‌ها مقدار و درجات آن‌ها را تعیین کنیم. همچنین بایستی بین متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیرهای گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید(ایران نژاد، 1382، ص47).

این پژوهش با عنایت به فرضیه‌ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته‌ای را دارا می‌باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه‌ها هستند .

 

1-5-1-1- متغیر مستقل

متغیر مستقل، متغیری می باشد که انتظار می‌رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد. به بیانی دیگر، متغیر مستقل، متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد. فرض می گردد که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته می باشد(همان، ص48). در این پژوهش، متغیر مستقل ارزش ویژه برند با ابعاد: کیفیت خدمات(کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل، هویت برند، تناسب با سبک زندگی و آگاهی از برند.

 

1-5-1-2- متغیر وابسته

می‌توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل می باشد. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می گردد(همان). در این پژوهش وفاداری متغیر وابسته می‌باشد که این متغیرها متناظر با فرضیات پژوهش هستند .

 

1-5-1-3- متغیر میانجی

آن چیز که در درجه بعدی حایز اهمیت می باشد، و در این پژوهش الگو ارائه شده در شکل (1-3) مشخص می‌باشد، این امر می باشد که علاوه بر روابط ساده میان ارزش ویژه برند و رضایت مصرف‌کننده با وفاداری به برند به نظر می‌رسد که طی یک ارتباط زنجیره‌ای، ارزش ویژه برند آغاز موجبات تقویت و نیرومند شدن رضایت مصرف‌کننده را پدید می‌آورد و سپس رضایت مصرف‌کننده به عنوان یک عامل، زمینه کاهش یا افزایش وفاداری را مهیا می‌سازد. به بیانی دیگر رضایت مصرف‌کننده به عنوان یک متغیر میانجی یا واسطه‌ای در این پژوهش مطرح شده می باشد.

یک متغیر میانجی متغیری می باشد که آغاز اثرات متغیر مستقل یا پیش‌بین(مستقل) را جذب و سپس آن را به متغیر وابسته یا ملاک(وابسته) منتقل می‌نماید. یک متغیر میانجی ممکن می باشد پاره‌ای یا کامل باشد. وقتی که یک متغیر، سهمی از اثر متغیر مستقل را به خود می‌گیرد و سپس آن را به متغیر وابسته منتقل می‌نماید، تأثیر متغیر میانجی پاره‌ای را بازی می کند، اما اگر اثرات متغیر مستقل را به خود جذب کند و سپس آن را به متغیر وابسته انتقال دهد تأثیر متغیر میانجی کامل را ایفاء می کند (مکینون[1]، 1994، به نقل از گل پرور و نادی، 1390، ص46).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6-سؤالات پژوهش

1-6-1- سؤال اصلی اول

آیا ارزش ویژۀ برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

 

1-6-1-1- سؤالات فرعی اول

آیا کیفیت فیزیکی بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

آیا رفتار کارکنان بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

[1] Mackinnon

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

  1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
  2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
  6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand