سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

وظیفه کانال توزیع:

اعضای کانال توزیع انجام وظائف اصلی زیر را بر عهده دارند:

اطلاعات – جمع آوری و توزیع اطلاعات درمورد نیروهای موجود در محیط بازاریابی برای تسهیل امر مبادله.

تبلیغات – تهیه و پخش اطلاعات ترغیب کننده درمورد کالا.

جستجو – جستجو برقراری ارتباط با خریداران بالقوه.

تطابق – متناسب ساختن عرضه با نیاز مشتری.

مذاکره – دستیابی به توافق بر سر قیمت و شرایط معامله.

جابجایی و ذخیره  – توزیع فیزیکی[1]، حمل کالا و انبار کردن.

ریسک پذیری – قبول مخاطره مربوط به انجام کار توزیع.

با کمک  وظیفه نخست، معاملات شکل می گیرند و با کمک سه وظیفه آخری به انجام می رسند.

وظائف مختلف مربوط به کانال توزیع کالا بایستی بین اعضای کانال به صورتی تقسیم گردد که آنها قادر به بهترین نحو ممکن قادر به انجام آن باشند. انجام این وظائف بایستی به جور شدن بهترین ترکیب کالا برای مصرف کنندگان منجر گردد. (کاتلر و آمسترانگ، 1379، 490)

2-1-4-2 : تضاد کانال

از آنجا که موفقیت هر یک از اعضای کانال توزیع به موفقیت کل کانال بستگی دارد، مطلوب می باشد که موسسات عضو کانال با هم همکاری کنند. فعالیتها و اهداف آنها بایستی با هم متناسب باشد. علیرغم اینکه اعضای کانال به هم وابستگی متقابل دارند، اغلب و بر اساس منافع کوتاه مدت خود از حوزه سیاست تکروی پیروی می کنند. آنها غالباً با حدود وظایفی که بر عهده تک تک ایشان واگذار شده می باشد موافق نیستند و نهایتاً به تضاد کانال می انجامد.

تضاد افقی، اختلافی می باشد بین موسسات واقع در یک سطح کانال بروز می کند که مثلاً بعضی از پیتزا فروشی ها نیز از همکاران خود گله می کنند که همکاران آنها در بهره گیری از مواد اولیه برای پیتزا تقلب می کنند و خدمات درست و حسابی ندارند و این امر به تصویر ذهنی کلی درمورد مراکز پیتزا فروشی آسیب می رساند .

تضاد عمومی به اختلاف سطوح مختلف یک کانال توزیع تصریح دارد. شرکت کوکاکولا با پر کنندگان بطریهای خود اختلاف پیدا نمود وقتی که بعضی از آنها موافقت کردند بطریهای شرکت رقیب را نیز پر کنند.

2-1-4 -3 : کانالهای اصلی توزیع :

در کانالهای توزیع چه در بخش کالا و چه در بخش خدمات، هر واسطه بخشی از وظائف رساندن کالا یا خدمت به خریدار نهایی را انجام می دهد.

2-1-4 -3 -1 : کانالهای توزیع در پخش کالاها :

بر اساس نوع محصول و شرایط خاص اجتماعی، نحوه فعالیتهای واسطه ها را می توان به صورتهای زیر مطالعه نمود:

[1]. Physical distribution

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

  1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟