سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد گوناگون مارکتینگ

مارکتینگ دارای ابعاد گوناگونی می باشد که در شکل 2-4 نشان داده شده می باشد.

بطور اختصار به تبیین ابعاد گوناگون مارکتینگ پرداخته می گردد:

2-4-1 بازارگرایی[1]:

گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازار جدید می باشد. مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند. این همگامی زمانی امکانپذیر می باشد که کارکنان و مدیران، گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپیرند و دنبال کنند (روستا و همکاران، 1375، ص10).

بازارگرایی بیانگر پذیرش فرهنگ گرایش به مشتری و تمرکز بر نیاز وی به عنوان نقطه کسب و کار می باشد (افلاکی، 1384، ص12).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-2 بازار شناسی[2]:

«شناخت» لازمه هر حرکت عاقلانه و هر تصمیم اصولی می باشد.شناخت بازار تلاشی نظام می باشد برای گردآوری، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزای تشکیل دهنده نظام بازار مانند خریداران بالقوه و بالفعل، فروشندگان بالقوه و بالفعل، واسطه های گوناگون، رقبا، محصولات و خدمات موجود و مورد نیاز، سازمانهای تسهیلاتی و خدماتی (نظیر سیستم بانکی، بیمه، حمل و نقل، انبارها و بانکهای اطلاعاتی)، سازمانهای تحقیقاتی، تبلیغاتی و مشاوره ای و سرانجام همه عواملی که بر نظام بازار تاثیر دارند؛ مانند قوانین، مقررات و مصوبات دولتی، عوامل سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک، بومی و اقلیمی (روستا و همکاران، 1375، ص10).

امروزه مدیر علاوه بر درگیر بودن با عوامل و معضلات درون سازمان، نگران دگرگونیهای عوامل برون سازمانی می باشد؛ به همین دلیل بایستی بازار خود را بیش از هر زمان دیگر مورد مطالعه و مطالعه قرار دهد تا فرصصت ها و تهدیدها و روندها را به موقع شناسایی کند و بتواند با بهره گیری بجا و بموقع از فرصتها و موقعیتها، خطرها را به حداقل برساند.

[1]. Market orientation

[2]. MarketSurvey

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.