سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل عملیاتی پژوهش :

 

 

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

1-7 ) فرضیه های پژوهش :

فرضیه حدس و گمانی می باشد که محقق قبل از پژوهش درمورد موضوع پژوهش دارد و قصد دارد آن را مورد آزمون قرار دهد که ممکن می باشد بعد از آزمون قبول یا رد گردد.

فرضیه های این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

الف ) تبلیغات، به ویژه تبلیغات خاص (اهدای جوایز ارزنده ) بر فروش بیمه های زندگی تاثیر دارد.

ب ) آموزش نمایندگان و کارکنان بر فروش موثر می باشد.

ج) کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی موثر می باشد.

د ) فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی تاثیر دارد.

1-8 ) تعریف متغیرهای پژوهش:

– تبلیغات[1] :

تعریف نظری: تبلیغات عبارت می باشد از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حاملهای مختلف پیش روی دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی، یا افردی که به نحوی در پیام مشخص شده اند (روستا و همکاران،1390، ص371).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از بکارگیری رسانه های تبلیغاتی، پولی شامل پخش (رادیو، تلویزیون)، چاپ (مجلات، روزنامه ها)، و انواع رسانه های بیرونی شامل پوستر و درج پیام روی وسایط نقلیه و…(لاولاک و رایت، 1382، ص 131).

– آموزش[2]:

تعریف نظری: پی یر و گاتر آموزش را نوعی کوشش نظام دار تلقی می کنند که هدف اصلی آن عبارت می باشد از متناسب و همسو کردن آرزوها، علایق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار می رود (فتحی و اجارگاه، 1383، ص 47).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از یاد دادن اصول بیمه های زندگی و مفاهیم بازاریابی و آموزش بدو و ضمن خدمت جهت افزایش توانایی یادگیرندگان (حنیفه زاده، 1390، ص 18).

– کیفیت خدمات[3]:

تعریف نظری: آن چیز که که تحویل می دهید و کیفیت نحوه تحویل آن می باشد. کیفیت بمعنای خوبی و نیکی نیست، بلکه برآورده شدن نیازهای مشتری و انتظارات اوست (جونز،1390، ص98).

تعریف عملیاتی: اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات عبارتنداز: کیفیت فیزیکی (شامل ارائه خدمات تسهیل شده، مشاوره به مشتری، محیط آرام بخش و … ) و کیفیت تعاملی ( پذیرش نظرات و انتقادات، ارائه پیشنهادات مناسب، وضوح شرایط و قیمت ها) ((Harrison, 2000: 244-245.

– فروش حضوری[4]:

[1]. advertise

[2]. training

[3]. qualification

[4]. SalesPerson

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.