سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  متغیرهای پژوهش و تعاریف آن ها

متغیر مستقل: به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد و به اظهار دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را بایستی در متغیر مستقل جستجو نمود (صائبی و شیرازی، 1380، 825 ). متغیر مستقل در این پژوهش کانال توزیع می باشد. شامل کانال توزیع مستقل، نیمه مستقل و وابسته می باشد.

متغیر وابسته: متغیری می باشد که نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم گردد . (دلاور، 1376،42). در این پژوهش متغیر وابسته قیمت محصولات لبنی می باشد که با در نظر داشتن ارزش ریالی آنها از بانک اطلاعاتی موسسات جمع آوری شده می باشد.

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی : پژوهش حاضر از نظر علم مدیریت، مدیریت بازرگانی و موضوعی پیرامون یکی از اجزاء آمیخته بازاریابی (4p)، یعنی توزیع می باشد. به تعبیری محقق در صدد مطالعه شبکه توزیع محصولات می باشد .

قلمروی مکانی: در این روش پژوهش شبکه توزیع محصولات شرکت های لبنی در محدوده استان گیلان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قلمروی زمانی: در این پژوهش جمع آوری داده ها لازم جهت تجزیه و تحلیل و زمان انجام پژوهش مراحل مختلف آن در سالهای 1392-1393 بوده می باشد.

 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

  1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟