سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بازارسنجی[1]:

بازارسنجی ارزیابی عمکرد شرکت در بازار به مقصود شناسایی نقاط ضعف و اشتباهات در برنامه ریزی و اجرا و ایجاد فضای مناسب برای نوآوری در حوزه بازارسنجی می باشد (افلاکی،1384،ص12).

یکی از آفت های مدیریت »با گذشته و در گذشته زیستن» می باشد و یکی از مفیدترین حرکات هرمدیر مطالعه و ارزیابی گذشته و بهره گیری از تجربیات می باشد.بازارسنجی یعنی تحلیل جایگاه بازار با در نظر داشتن آن چیز که بودیم و داشتیم، آن چیز که هستیم و داریم و آن چیز که بایستی داشته باشیم. بازارسنجی جهت دهده حرکات سازمان در بازار آینده می باشد/همه محصولات و خدمات سازمانها دارای منحنی عمر خاصی هستند که این منحنی شامل مراحل معرفی ، رشد، بلوغ و اشباع،و افول می باشد و هر مرحله شرایط ویژه ای شرایز ویژه ای دارد که بازاریاب بایستی بر اساس این ویژگی ها واکنش مناسبی نشان دهد. بازارسنجی یا ارزشیابی  و سنجش فعالیتهای سازمان، نقاط ضعف و قوت را بخوبی نمایان می سازد. با بهره گیری از اطلاعات موجود و دانش روز می توان هدف ها، مسیرها و حرکتهای آینده را تبیین و تعیین نمود.

بازارسنجی یعنی اندازه گیری عملکردها، یافتن انحراف ها و تشخیص فاصله ها بین هدف و عملکرد واقعی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور بازاریابی سازمان. بازارسنجی وسیله ای برای جلوگیری از اشتباهات و یافتن تواناییها و استعدادها برای رشد و توسعه بیشتر. بازار سنجی یعنی نظاری دائم بر عملکردها و کنترل آنها و ارزشیابی حرکات و فعالیتها (روستا و همکاران، 1375، ص13).

2-4-7 بازارداری:

یکی از شاخص های مهم بازاریابی امروز توانایی حفظ مشتریان موجود از طریق جلب رضایت آنان می باشد. بازارداری هنر حفظ مشتریان موجود می باشد. زیرا هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بیشتر از حفظ مشتری موجود می باشد. یکی از مهم ترین ابعاد بازاریابی ارتباط مند حفظ مشتریان از طریق ایجاد و تداوم ارتباط دو سویه با مشتری می باشد (افلاکی،1384، ص12).

بازارداری، حفظ مشتری و ایجاد زمینه برای بازگرداندن او به سوی خود وظیفه ای می باشد بسیار حساس و حیاتی که ترفندها و ابزار خاصی می طلبد. مهم ترین ابزار بازارداری برای بازاریابان ارتباط دائم با مردم، ارائه خدمات مناسب و آگاهی از حرکات رقباست.

بازارداری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق ایجاد رضایت در آنان. بازارداری هنر و مهارت  راضی سازی مشتری می باشد. آگاهی  از رفتار مشتریان، ارتباط مستقر کردن با آنان، داشتن اطلاعات روانشناختی و جامعه شناختی و نیز اطلاع داشتن از حرکات و امکانات رقبا تأثیر ارزنده ای در حفظ مشتری دارد. مشتری تنها محصول و خدمات نمی خرد، بلکه منافع، تکریم، ارزش و عوامل دیگری را نیز طالب می باشد که بایستی برآورده گردد (روستا و همکاران،1375،ص13).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. MarketSurvey

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.