سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

گمرک الکترونیکی: گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقلبین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد (کرباسیان، 1383، ص2).

توسعه صادرات: توسعه‌ی بخش صادرات به معنی توسعه‌ی صنایعی می باشد که کشور در آن‌ها مزیت نسبی و با اینکه حداقل امکانات بالفعل تولیدی دارد و با سرمایه گذاری و تأکید بیشتر در این صنایع، کالاهای مزبور را صادر می کند یا صادرات موجود را افزایش می‌دهد (حسینی،1391، ص35).

الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره: الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره برای خود ادارات گمرکی شامل عملیات ساده و مؤثر گمرکات، یکپارچگی بهتر و اثربخشی مستمر خدمات از طریق اتوماسیون فرآیندهای روزمره و فراهم ساختن امکان اعمال متمرکزتر قوانین و مطالعه رعایت مقررات می باشد[1].

ارتباطات: موضوع ارتباطات در سازمان، از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که می‌توان گفت؛ اولین وظیفه مدیر این می باشد که سیستم ارتباطات را در سازمان، توسعه دهد. اطلاعات لازم (شامل واقعیت‌ها، اندیشه‌ها و احساسات) بایستی قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ گردد، مورد توجه قرار گیرد؛ لذا چنانچه هدف سازمان، دست یافتن به حداکثر بهره‌وری باشد، سیستم ارتباطات بایستی به گونه ای طرح ریزی گردد که در همه حال، اطلاعات از مجاری مربوط، در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد و به صورت یک شبکه مؤثر و کارآمد، برقراری ارتباطات شکل گیرد (پیروز و دیگران،1391، ص304).

اطلاع رسانی به موقع: اطـلاع رسـانی، فرآیند انتقال منظم، مستمر و به موقع اطلاعات و آگاهی‌ها از یک سازمان اجتمـاعی بـه مخاطبـان و بـالعکس می باشد که از طریق فناوری‌ها، تکنیک‌ها، شیوه‌ها و ساز و کارهای مشخص صورت می‌گیرد و با در نظر داشتن باز خـورد این انتقال، تداوم حیات سازمان و تقویت و استحکام روابط با مخاطبان تأمین می گردد. با بهره گیری از فناوری اطلاعات فعالیت‌های سازمان بیشتر و بهتر در معرض دید مدیران و کارمندان قرار می‌گیرد (فتحیان و مهدوی نور،1389، ص163).

شفافسازی فعالیت‌ها: شفاف‌سازی شامل: ارتقای کیفیت تصمیمات گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم‌گیری، کاهش فساد و سواستفاده از جایگاه به مقصود کسب منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرآیندهای تصمیم‌گیری می باشد (فرود،1392، ص8).

[1] United Nations,2003, p.44

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
  • اهداف فرعی:
  • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید