سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل اول: طرح پژوهش.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مساله .. 2

1-3 اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش. 4

1-4 مبانی نظری پژوهش. 5

1-5 مدل عملیاتی پژوهش .. 7

1-6 اهداف پژوهش .. 7

1-7  فرضیه های پژوهش .. 8

1-8  تعریف متغیرهای پژوهش. 8

1-9  قلمرو. 9

– قلمرو زمانی.. 9

– قلمرو مکانی.. 10

– قلمرو موضوعی.. 10

 

فصل دوم.. 11

مرور منابع، ادبیات و پیشینه پژوهش.. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 توصیف بعضی مفاهیم. 13

2-2-1  بیمه. 13

2-2-2 بیمه جامع زندگی. 13

2-2-3 فروش. 13

2-2-4 تبلیغات. 13

2-3 بازار. 14

2-3-1 بازارهای خودکفا. 15

2-3-2  بازارهای غیرمتمرکز. 15

2-3-3  بازارهای متمرکز. 16

2-4-1 بازارگرایی. 17

2-4-2 بازار شناسی. 17

2-4-3 بازارسازی. 18

2-4-5 بازارگردی .. 19

2-4-6 بازارسنجی. 19

2-4-7 بازارداری. 20

2-4-8 بازارگرمی. 21

2-4-9 بازارگردانی .. 21

2-4-10 بازاریابی. 21

2-5 تأثیر اطلاعات بازاریابی. 22

2-6 شبکه فرصت بازار یا محصول .. 23

2-6-1  راهبرد  نفوذ در بازار. 24

2-6-2 راهبرد توسعه بازار. 24

2-6-3 راهبرد توسعه محصول .. 24

2-6-4 راهبرد متنوع (کالاهای جدید در بازارهای جدید). 25

2-6-5 مدیریت بازاریابی خدمات. 25

2-7 آمیخته بازاریابی خدماتی. 25

2-7-1 محصول (خدمت).. 25

2-7-2 قیمت. 26

2-7-3 توزیع یا مکان. 27

2-7-4 ترفیع. 28

2-8 چهار C. 29

2-9 کانالهای اصلی توزیع. 29

2-9-1  توزیع محصولات مصرفی. 30

2-9-2 توزیع محصولات صنعتی. 30

2-10 فروش. 32

2-11 تاریخچه بیمه های بازرگانی. 33

2-11-1 مقدمه. 33

2-12 تاریخچه بیمه. 33

2-13 تاریخچه بیمه در ایران. 34

2-15 بیمه های بازرگانی. 37

2-16 تاریخچه و توسعه بیمه های اشخاص. 41

2-17 بیمه های عمر و زندگی. 42

2-18 فایده عملی بیمه عمر. 44

2-19 شرایط و مزایای بیمه عمر و پس انداز. 45

2-20 پیشینه پژوهش. 46

2-20-1 مقدمه. 46

2-21 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 46

2-22 تحقیقات انجام شده درداخل کشور. 47

 

فصل سوم.. 50

روش اجرای پژوهش مواد و روشها.. 50

مقدمه.. 51

3-1 روش پژوهش. 52

3-2 روش گردآوری اطلاعات. 52

3-4 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات. 52

3-5 تحلیل عاملی تاییدی. 58

3-6 شاخص برازندگی مناسب. 59

– تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش.. 59

3-7 تحلیل عاملی تاییدی متغیرها. 64

3-7  جامعه آماری و روش نمونه گیری. 53

3-8   برآورد حجم نمونه. 54

3-9  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری. 55

3-9-1 روایی. 55

3-9-2 پایایی. 55

3- 10 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات. 57

 

فصل چهارم.. 60

تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش.. 60

4-1 مقدمه. 61

4-2- یافته های توصیفی. 61

 

فصل پنجم.. 73

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 73

5-1مقدمه. 74

5-2 نتایج آمار توصیفی. 74

5-2-5 توصیف متغیر تبلیغات. 75

5-2-6 توصیف متغیر آموزش کارکنان و نمایندگان فروش. 75

5-2-7 توصیف متغیر فروش حضوری. 75

5-2-8 توصیف متغیر کیفیت خدمات بیمه. 75

5-3 نتایج آمار استنباطی. 75

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه ی اول .. 75

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم .. 76

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم .. 76

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم .. 76

5-3-5نتایج تحلیل واریانس و آزمون دانکن تعقیبی. 77

5-4 مقایسه نتایج با نتایج قبلی.. 77

5-5 پیشنهادات کاربردی. 78

5-7 محدودیت های پژوهش. 79

5-6 پیشنهادات آتی. 79

منابع فارسی.. 81

منابع لاتین.. 82

ضمائم.. 82

پیوست الف- پرسشنامه.. 82

پیوست ب- خروجی SPSS. 82

پیوست ج- خروجی ضریب آلفای کرونباخ.. 82

پیوست د- جدول مورگان.. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           فهرست اشکال، جداول و نمودارها

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش.. 7

شکل 2-1  بازارخودکفا.. 15

شکل 2-3  بازارمتمرکز.. 16

شکل 2-4 ابعاد گوناگون مارکتینگ.. 18

شکل2-5 بازار.. 24

شکل  2-6 زنجیره عرضه.. 28

شکل2-7C  4. 29

جدول 2-8   تفاوت فروش و بازاریابی.. 32

جدول 2-9   گرایش فروش و بازاریابی.. 32

جدول شماره 2-10 شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه ای   37

جدول شماره2-11 تقسیم بندی بیمه های بازرگانی به رشته ها و انواع بیمه نامه های صادره.. 39

جدول3-1) راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل   65

جدول 3-2) شاخصهای برازندگی مدل.. 68

جدول 3-3 – اندازه گیری متغیرها.. 53

جدول3-4- جدول آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش.. 57

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 61

نمودار 4-1- جنسیت پاسخگویان.. 62

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 62

نمودار 4-2- سن پاسخگویان.. 63

جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اندازه تحصیلات   63

نمودار 4-3- اندازه تحصیلات پاسخگویان.. 64

جدول 4-5- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه. 68

جدول 4-6- نتایج آزمون کولمگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش.. 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-7- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. 69

جدول 4-8- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. 70

جدول 4-9- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. 70

جدول 4-10- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. 71

جدول شماره 5-1 رتبه بندی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بر اساس یافته های پژوهش. 77

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.