سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش[1]:

تعریف نظری: پی یر و گاتر آموزش را نوعی کوشش نظام دار تلقی می کنند که هدف اصلی آن عبارت می باشد از متناسب و همسو کردن آرزوها، علایق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار می رود (فتحی و اجارگاه، 1383، ص 47).

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از یاد دادن اصول بیمه های زندگی و مفاهیم بازاریابی و آموزش بدو و ضمن خدمت جهت افزایش توانایی یادگیرندگان (حنیفه زاده، 1390، ص 18).

– کیفیت خدمات[2]:

تعریف نظری: آن چیز که که تحویل می دهید و کیفیت نحوه تحویل آن می باشد. کیفیت بمعنای خوبی و نیکی نیست، بلکه برآورده شدن نیازهای مشتری و انتظارات اوست (جونز،1390، ص98).

تعریف عملیاتی: اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات عبارتنداز: کیفیت فیزیکی (شامل ارائه خدمات تسهیل شده، مشاوره به مشتری، محیط آرام بخش و … ) و کیفیت تعاملی ( پذیرش نظرات و انتقادات، ارائه پیشنهادات مناسب، وضوح شرایط و قیمت ها) ((Harrison, 2000: 244-245.

– فروش حضوری[3]:

تعریف نظری: در کشور به گونه عامیانه ویزیتوری نامیده می گردد، نوعی ارائه حضوری از طریق مکالمه با یک یا چند خریدار بالقوه می باشد(صدیقیان، 1390، ص 48).

 

تعریف عملیاتی: عبارت می باشد از مراجعه مستقیم به مشتریان و ارائه نرخ و شرایط در محل سکونت آنان و انتقال اطلاعات درمورد محصول، خدمت، ایده و نظایر اینها به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید (روستا و همکاران، 1390، ص 401).

1-9 ) قلمرو :

– قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی این پژوهش، مطالعه بکارگیری فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1/7/1392 لغایت 1/2/1393 بمدت 7 ماه می باشد.

– قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت سهامی بیمه ایران در استان اردبیل بهمراه تمام شرکتهای نمایندگی، نمایندگان و کارکنان آن در مرکز استان و تمام شهرهای تابعه می باشد.

– قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی پژوهش، علم مدیریت و حوزه بازاریابی می باشد که با بهره گیری از عوامل موثر بر فروش به دنبال راهکارهایی جهت فروش بیشتر و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در جامعه هدف می باشد.

[1]. training

[2]. qualification

[3]. SalesPerson

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.