سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

راهبرد متنوع[1] (کالاهای جدید در بازارهای جدید)

این راهبرد وقتی تناسب وسازگاری دارد که در خارج از بازارهای فعلی شرکت فرصت های بیشتری برای رشد وجود داشته باشد. مثلا آرومانس3 که از تولید کنندگان محصصولات و مواد معطر خانگی می باشد، در سال 1991 فعالیتهای صادراتی خود را بر اساس یافته های تحقیقاتی اش (تحقیقات در مورد مواد و محصولاتی که بیشترین طرفدار را در بازارهای خارجی مختلف دارند) آغاز نمود. در سال 1993 این راهبرد عهده دار فروش20% از محصولات شرکت در کشورهای خارج گردید.

2-6-5 مدیریت بازاریابی خدمات:

در بازاریابی خدماتی، کارکنان در جذب مشتریان و ایجاد و حفظ ارتباط با آنان تأثیر اصلی به عهده دارند. این جنبه از بازاریابی خدماتی موضوع تازه ای را مطرح ساخته می باشد که آن را »بازاریابی خدماتی» می نامند. بازاریابی داخلی بدین مفهوم می باشد که کارکنان و امور مربوط به آنان (گزینش، استخدام، آموزش، پرورش، ارتباطات) در موفقیت سازمان های خدماتی تأثیر حیاتی دارند (روستا و همکاران، 1375، ص424).

2-7 آمیخته بازاریابی خدماتی[2]:

آمیخته بازاریابی خدمات شامل 7 عامل محصول (خدمت)، قیمت، توزیع، ترفیع، کارکنان، امکانات فیزیکی و مدیریت عملیات اس. برای روشن شدن موضوع هر کدام از این عناصر را مورد مطالعه قرار می دهیم.

2-7-1 محصول (خدمت).

دو عامل در زمینه محصول بایستی مورد توجه قرار گیرد که عبارت می باشد از:

الف) حق انحصاری: یکی از ویژگی های هر محصول جدید، قابلیت اختراع و حق امتیاز آن می باشد؛ یعنی با اختراع محصول جدید، برای تولید کننده آن یک حق انحصاری به وجود می آید. تفاوت عمده محصول و خدمات این می باشد که خدمات دارای حق انحصاری یا حق اختراع نیستند؛ پس مبتکر رستوران غذاهای دریایی یا خدمات آموزش رایانه ممکن می باشد بعد از فاصله زمانی کوتاهی با رقبای متعددی روبه رو گردد که همان خدمات را در مناطق دیگر بدون هیچ گونه وجهی بابت حق امتیاز ارائه می دهند (روستا و همکاران، 1375، ص425).

ب) نام و نشان: یکی از زمینه های مهم در بازاریابی محصولات، استراتژی نام و نشان می باشد. با در نظر داشتن اینکه خدمات ناملموسند، علامت یک موسسه خدماتی در تصمیم گیری های مصرف کنندگان بسیار موثر می باشد (همان منبع).

بهره گیری از نام  تجاری به دو طریق انجام می شود: یکی به عنوان وسیله ای در ضمیر ناخودآگاه ما که باعث می گردد مدام یک کالا با مارک معینی را بخریم، دیگری هنگامی که با کالای جدیدی برخورد می کنیم و احساس می کنیم بهتر رفع نیاز می کند و با خواسته های ما مطابقت دارد پس آن را خریداری می کنیم. معمولا نام های تجاری بایستی نزدیک به نام های تجاری پیشرو در بازار باشند اما از طرف دیگر بایستی به نحوی وجوه تمایزی مانند کیفیت یا قیمت داشته باشند تا مورد استقبال مشتریان قرار گیرند (راسل جونز، 200، ص70).

[1]. Diversificationstrategy

[2]. servicesMarketing Mix

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.