سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

توزیع خدمات[1]

بدلیل ناملموس بودن خدمات، فقط 2 نوع کانال توزیع برای خدمات وجود داردکه عبارت اند از:

الف: تولید کننده                   مصرف کننده

به دلیل ناملموس بودن خدمات، برای فعالیت فروش بایستی بین تولید کننده و مصرف کننده ارتباط شخصی و حضوری مستقر گردد؛ به همین دلیل از کانال مستقین بهره گیری می گردد. توزیع مستقیم برای خدمات حرفه ای بسیار متداول می باشد؛ مانند خدمات بهداشتی، مشاور حقوقی و خدمات فردی ( آرایشگاهها، خیاط ها و تعمیرکاران اتومبیل). در خدمات مسافرتی ،بیمه و نمایش و سرگرمی نیز ممکن اس از این کانال بهره گیری گردد.

ب: تولید کننده                       کارگزار                     مصرف کننده

در بعضی از خدمات مانند خدمات توریستی، امور تبلیغاتی، تحقیقاتی و بیمه گاهی به جای کانال مستقیم از کارگزاران بهره گیری می گردد که نوعی انتقال مالکیت یا وظایف فروش را به عهده دارند (همان،ص 337).

2-10 فروش

شناسایی روش های متعدد فروش، آگاهی از اندازه اثربخشی آنها و در نهایت اتخاذ مناسب ترین سبک با در نظر داشتن شرایط بازار و ماهیت خدمات عرضه شده، موفقیت عملیات فروش را در پی خواهد داشت .(Chonko, Enis and Tanner, 1992)

چست فروش در مقایسه با دیگر تأثیر های سازمان، از جنبه های بیشتری برخوردار می باشد، که این امر نشان از نیاز فروشندگان به کسب مهرت های متعدد می باشد. آشنایی باروش های گوناگون فروش و توانایی به کارگیری و شناسایی روش و سبک مناسب با در نظر داشتن شرایط و مشتری، از مهارت های حیاتی فروشندگان بوده که موفقیت در فروش را به همراه خواهد داشت .(Futrell, 2000)

از آنجا که مفهوم فروش و بازاریابی اغلب باعث اشتباه و گمراهی می گردد، تفاوت میان آن دو به مطالعه بیشتری نیاز دارد. مقایسه میان مفهوم قدیمی بازاریابی یعنی فروش و مفهوم جدید آن، در شکل زیر نشان داده شده می باشد (روستا، 1381، ص24) .

[1]. DistributionServices

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.