سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی:

گمرک الکترونیکی باعث توسعه صادرات می گردد.

فرضیه فرعی:

 1. الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره باعث توسعه صادرات می گردد.
 2. گمرک الکترونیکی باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط می گردد.
 3. گمرک الکترونیکی باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان می گردد.
 4. گمرک الکترونیکی باعث شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات می گردد.

 

1-5 اهداف پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
 • اهداف فرعی:
 • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات

 

1-6 سوألات پژوهش

 • تا چه اندازه الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات مؤثر بوده می باشد؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذیربط در توسعه صادرات می گردد؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان در توسعه صادرات می گردد؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث شفافسازی فعالیت‌ها در توسعه صادرات می گردد؟

 

1-7 نوع پژوهش

این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی می باشد. پژوهش از آن جهت کاربردی می باشد؛ که نتایج آن مورد بهره گیری‌ی گمرک و سازمان‌های مربوطه می باشد و از آن جهت توصیفی می باشد؛ که متغیرهای پژوهش بر اساس وضع موجود مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

1-8  قلمرو پژوهش

قلمرومکانی: با در نظر داشتن موضوع پژوهش، قلمروی مکانی شامل استان گیلان می‌باشد.

قلمروی زمانی: از نظر زمانی این پژوهش در اواخر سال 1392 و نیمه‌ی ابتدایی سال 1393 انجام پذیرفته می باشد.

قلمروی موضوعی: این پژوهش به مطالعه تأثیر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات می‌پردازد.

1-9 بهره گیری‌کنندگان از پژوهش

عمده‌ترین بهره گیری‌کنندگان از گمرک الکترونیکی، تجار و بازرگانان هستند که از منافع این سیستم بهره مند خواهند گردید.

سازمان‌های در بخش تجاری: وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. در بخش پشتیبانی: حمل و نقل هوایی و دریایی، بنادر و کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، سازمان‌های مرتبط با صادرات و واردات. در قسمت مربوط به گمرکات: کل سیستم گمرکی کشور، حق العمل کاران، استرداد حقوق گمرکی و سایر مسائل فنی گمرک می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
 • اهداف فرعی:
 • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات