سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

بازارگرمی[1]:

ایجاد آگاهی در مشتریان از نام تجاری و محصولات و تقویت تمایل به خرید آنان می باشد. که البته با در نظر داشتن ویژگی های مشتریان انجام می گردد (افلاکی، 1384، ص12).

برای بازارداری لازم می باشد بازار گرمی را از دست ندهیم. بازارگرمی یعنی تبلیغات و تشویقات به موقع جهت آگاه ساختن، توجیه کردن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید از آن و مقابله با حرکات رقیب. یکی لز مهم ترین ابزارهای بازارگرمی بهره گیری از خلاقیتها، نوآوریها و ابتکارات می باشد.دنیای امروز یعنی عصر تنوع، سرعت و تحول. حفظ مشتری در این دوره بازارگرمی ویژه ای می طلبد (روستا و همکاران، 1375، ص14).

2-4-9 بازارگردانی[2] :

بازارگردانی یا مدیریت بازار به تعبیری نزدیک ترین مفهوم به واژه مارکتینگ می باشد و کلیه فعالیتهای تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل و نظارت را در حوزه کسب و کار شامل می گردد. این واژه ابعاد مختلف بازاریابی را در بر می گیرد (افلاکی،1384،ص12).

همه فعالیتهای بازاریاب را می توان در بازارگردانی اختصار نمود.بازارگردانی یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی می باشد.بازارگردانی یعنی بهره گیری از تجربه، دانش، هنر و مهارتهای گوناگون برای اداره بازارها و یافتن راه چاره و عاقبت اندیشی. بازارگردانی شامل تنظیم و تعیین استراتژی ها و برنامه ها، سازماندهی، و اجرای همه امور مربوط به شناساندن و معرفی محصولات شرکت به بازارها، نظارت بر فعالیتها برای دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد رضایت برای مشتریان و جامعه می باشد (روستا و همکاران1375،ص14).

2-4-10 بازاریابی:

گاهی مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه کوشش برای برآورده ساختن و رفع تمام نیازهای مشتریان بدون در نظر داشتن هزینه های آن، تفسیر و تعبیر می گردد. این مفهوم برای مقابله با بحران های مالی توصیه و تجویز می گردد.در عوض مفهوم بازاریابی با ایده و فکر تمرکز بر روی تنها آن بخش از جامعه مشتریان که می تواند موجب سودآوری و کارایی شرکت گردد، همخوانی  دارد (اورویل سی و همکاران ،2001،ص47).

بازاریابی، یک بنگاه یا اجتماعی از افراد نیست. بازاریابی یک تفکر می باشد، تفکری که بایستی در سراسر سازمان جریان یابد و بر همه امور و عملیات حاکم باشد.در عین حال،بازاریابی بخشی از استراتژی سازمان می باشد. پس،بازاریابی با تضمین اینکه کالاها و خدمات در بازارهای مناسبی به فروش می طریقه، پاسخگوی نیازهای مناسب و معینی می باشد و با قیمت معینی سودآور می گردد و به تحقق اهداف یک سازمان کمک می کند (راسل جونز و همکاران، 2000، ص8).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم بازاریابی به رویکردی تصریح دارد که در آن تمام فعالیتهای سازمان در جهت افزایش رضایت مشتریان، سودآوری طرفین و ایجاد روابط بلند مدت، تنطیم می گردد (.(Saxe and Weitz, 1982

[1]. Grammymarket

[2]. Handling market

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.