سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤالات پژوهش

1-6-1- سؤال اصلی اول

آیا ارزش ویژۀ برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

 

1-6-1-1- سؤالات فرعی اول

آیا کیفیت فیزیکی بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

آیا رفتار کارکنان بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

آیا تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

آیا هویت برند بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

آیا آگاهی از برند بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

آیا تناسب با سبک زندگی بر رضایت مصرف‌کننده به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

 

1-6-2- سؤال اصلی دوم

آیا رضایت مصرف کنندگان بر وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7- تبیین فرضیه های پژوهش

1-7-1- فرضیه اصلی اول

ارزش ویژه‌ی برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی تأثیر دارد.

 

1-7-1-1- فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی اول: کیفیت فیزیکی بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.

فرضیه فرعی دوم: رفتار کارکنان بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.

فرضیه فرعی سوم: تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.

فرضیه فرعی چهارم: هویت برند بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.

فرضیه فرعی پنجم: آگاهی از برند بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.

فرضیه فرعی ششم: تناسب با سبک زندگی بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.

 

1-7-2- فرضیه اصلی دوم

رضایت مصرف کنندگان بر وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.

 

 

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-8-1- تعریف مفهومی متغیرها

 • ارزش ویژه برند: ارزش افزوده‌ای که به واسطه‌ی نام در بازار از طریق حاشیه‌ی سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد می گردد. این ارزش افزوده به وسیله‌ی مشتریان و سایر اعضای کانال می‌تواند به عنوان دارایی مالی و مجموعه‌ای از روابط و رفتارهای مطلوب تلقی گردد(یاسین و همکاران، 2007، به نقل از مروتی شریف آبادی، 1391، ص8).
 • کیفیت خدمات: کیفیت ادراک شده، به عنوان ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول(خدمت) با در نظر داشتن هدفی که آن محصول(خدمت) و نسبت به سایر محصولات داشته(خدمات) موجود در بازار تعریف شده می باشد(قندهاری و همکاران، 1391، ص141) و شامل:

الف) کیفیت فیزیکی: شکل ظاهری محیط که به شکل‌گیری احساسات و عکس‌العمل مناسب در مشتریان و کارکنان کمک کرده و بر رفتار خریداران اثر می‌گذارد(عزمی و عزیز، 2012، ص 338).

ب) رفتار کارکنان: به ارتباط و تعامل بین مشتری و ارائه‌دهنده خدمت تصریح دارد(گیلانی‌نیا، 1392، ص51).

 • تناسب با خود پنداره‌ی ایده‌آل: از طریق برانگیختن مصرف‌کنندگان بر رفتارخرید آن‌ها، زمانی که درک بالایی از تناسب با خود داشته باشند تأثیر می‌گذارد(دهدشتی شاهرخ؛ صالحی صدقیانی و هرندی 1391، ص9).
 • هویت برند: هویت برند همان جوهره برند می باشد. پروفسور «جان کاپفرر» معتقد می باشد: «داشتن یک هویت، یعنی بودن شما، همانطور که هستید، تبعیت از طرح ثابت اما فردی خودتان»( محمدیان و رونقی، 1389، ص18).
 • آگاهی از برند: به عنوان توانایی خریدار بالقوه برای تشخیص و یادآوری اینکه یک برند عضوی از یک طبقه ‌ کالایی خاص می باشد؛ تعریف شده می باشد(دهدشتی و همکاران،1391،ص10) .
 • تناسب/ سبک زندگی: سبک زندگی الگویی منحصر به فرد از زندگی می باشد که از رفتارهای مصرفی فرد متأثر می گردد و در آن نمود پیدا می کند(همان).
 • رضایت برند: رضایت مشتری احساس یا توجه مشتری نسبت به محصول یا خدمت می باشد(فقیهی پور و همکاران،1391، ص82). خصوصیات مورد انتظار و مورد خواست مشتری که وجود آن‌ها موجب رضایت‌مندی و گاهی مشعوف و خرسند شدن مشتری می گردد(لطیفی، 1393، ص58).
 • وفاداری به برند: هر مشتری که خرید قبلی و بعدی آن یکسان باشد یا توصیه کننده ای برای خرید دیگران و یا خودش برای خرید بیشتر کوشش نماید(قندچی زاده،1389،ص38).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand