سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه اقناعی کارل هاولند:

کارل هاولند در نظریه اقناعی خود به ارتباطات مبتنی بر رویکردهای اقناعی معتقد می باشد که بر عناصری زیرا جذابیت، نوع پیام، جاذبه های جسارت و ترس، پیام یک طرفه و دو طرفه، توجه و تغییر آن، منبع پیام، مقصد پیام، نوع بازخورد و … استوار می باشد (تانکارد، سورین، 1381، ص 238).

 

نظریه وابستگی مخاطبان:

بر اساس این نظریه مخاطب فردی منفعل می باشد که با در نظر داشتن ارتباط سه گانه بین رسانه، جامعه و مخاطب، همواره احساس نیاز و وابستگی به رسانه دارد. او کوشش می کند نیازهای اطلاعاتی خود را از این طریق برطرف نماید که تداوم نیازعملا موجب منفعل شدن وی می گردد (کیا، سعیدی، 1383، 150).

تاثیر تبلیغات بر بیمه های زندگی تایید شده می باشد (گودرزی، 1377).

چادوری[1] (2002) دریافت که تبلیغات به صورت مستقیم و غیر مستقیم با اندازه فروش مرتبط می باشد. وی معتقد می باشد تبلیغات غیر مستقیم از طریق متمایزسازی و شهرت، فروش را افزایش می دهد.

تبلیغات بویژه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی در جذب مشتریان بسیار اثربخش می باشد (میرزایی پور، 1390).

تاثیر تبلیغات در شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم خرید مصرف کنندگان به اثبات رسیده می باشد (صفائیان، 1385).

تبلیغات بسیار اثر بخش بوده وعامل مهم و کلیدی در جذب مشتریان می باشد ( عاملی، آنژلا، 1388، عزیزی و همکاران، 1389، حسینی و عرفانیار، 1387، ربیعی و همکاران،1390).

کیفیت عامل موثر در گرایش مصرف کنندگان، خدمات پس از فروش و مارک می باشد (جعفری، 1386).

کیفیت، نوع و روش ارائه خدمات توسط سازمان ارائه دهنده خدمت، عامل مهمی در رضایت مندی ارباب رجوع می باشد (اولتسچی[2] و هم کاران، 2004، رادها کریشنا[3]، 2002، سیرس[4] و همکاران، 1996، اوه[5] و جانسون[6]، 2004).

آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه و پیشرفت شرکت های بیمه می باشد ( جلیلی، 1384).

فروش حضوری از  شیوه های فروش خدمات بیمه ای می باشد (سعیدنیا، قربانی، 1382).

آقای راسل جونز و همکارانش در کتاب بازاریابی و فروش، ترجمه دکتر علی دنیادیده چنین اظهار کرده که فروش حضوری تاثیر مستقیم بر افزایش درآمد شرکت ها دارد

آقای حنیفه زاده در سال 1390 فروش حضوری و آموزش را از عوامل مهم و موثر بر افزایش فروش بیمه ای دانسته می باشد.

[1] . chandhuri

[2] . oltsthi

[3] . radha krishna

[4] . sirth

[5] . auveh

[6] . jonson

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.